הערכת משתנים המשפיעים על התנהגות סביבתית בקרב בוגרים בישראל

הסטודנט: ענת לוי שרון

מנחה: פרופ' ניר אוריון, פרופ' יוסי לשם ופרופ' אמוץ זהבי

עבודת גמר לדוקטורט

המחקר הנוכחי התמקד בבחינת המשתנים שמשפיעים על התנהגות סביבתית בקרב מבוגרים, לאור היותם הגורם המשפיע ביותר על הסביבה בהווה (קובעי ההתנהגות הסביבתית בפועל) ובעתיד (מודלים התנהגותיים לדור הבא). בחינת ההתנהגות הסביבתית בפועל היא מטלה בעייתית. היא תלויה מאוד בהסתמכות על דיווח עצמי, ועליה לקחת בחשבון הבדלי תרבות ואורח חיים. כתוצאה מכך מחקרים רבים בתחום לוקים בבעיות מתודולוגיות. המחקר מנסה להתמודד עם האתגר הזה על ידי פיתוח כלי מחקר בעל רמת תקפות ומהימנות גבוהה המאפשר לבחון מרכיבים משמעותיים של אוריינות סביבתית כמו: חשיבה מערכתית, ידע אפקטיבי, ידע מכוון פעולה, ידע חברתי, מיקוד שליטה, אכפתיות כלפי הסביבה, תפיסת מקום האדם במערכת ומוכנות לפעול למען הסביבה ביחס להתנהגות סביבתית.

 

שאלת המחקר היא "מהם המשתנים המשפיעים על התנהגות סביבתית בקרב בוגרים בישראל?"

 

המחקר נערך בגישה "מעורבת" (mixed approach). הוא כלל חלק כמותי ובו כלי מחקר, הכולל 10 שאלונים ואפשרות לנימוק, שפותח במהלך המחקר הזה. הכלי כולל גם חלק איכותני של ראיונות חצי מובנים. המחקר הכמותי התבסס על מדגם של 659 עובדים בחברת ביטוח גדולה, שיש דמיון בין נתוניו לבין נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) לגבי האוכלוסייה העובדת בישראל.  וכלוסיית המחקר האיכותני כללה 30 מרואיינים שמוינו על פי שלוש קבוצות: א) 15 מרואיינים מקרב האוכלוסייה ללא שיוך ספציפי; ב) 8 מרואיינים העובדים בתחום הסביבתי; ג) 7 מרואיינים העובדים בחברת הייטק.

 

המחקר מציג קשר ברור בין ההיבט הקוגניטיבי של האוריינות הסביבתית (בעיקר חשיבה מערכתית וידע חברתי) לבין התנהגות סביבתית, ומבליט את ממדי ההיבט הרגשי אשר מנבאים התנהגות סביבתית בפועל, במיוחד את ממד מיקוד השליטה.

 

נמצא כי ההשפעה של מאפייני רקע סוציו אקונומיים (מגדר, השכלה, מידת דתיות ומצב כלכלי) על התנהגות סביבתית מוגבלת למדי. בנוסף, המניע המרכזי שבלט בשני מרכיבי המחקר, האיכותני והכמותי, הוא משתנה האגואיזם. המחקר מצביע על הצורך למקד את החינוך הסביבתי בפיתוח תובנה סביבתית, שבבסיסה ההבנה, כי התנהגות סביבתית תסייע לנו ברמה האישית ולא לכדור הארץ.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive