הנחיות לרישום בשיטת ה"מכרז" (Bidding)

בבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, ייערך הרישום לתואר שני בתכנית ללא תזה (בלבד) לשנה"ל תשע"ז לשני הסמסטרים באמצעות שיטת המכרז הממוחשב.

מערכת לרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" (bidding), היא מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את העדפותיו וזו משבצת אותו לקבוצות לימוד בשיטת "המכירה הפומבית". 

‏ספטמבר 2016

 

מערכת לרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" (bidding), היא מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את העדפותיו וזו משבצת אותו לקבוצות לימוד בשיטת "המכירה הפומבית".

עקרון השיטה מתבסס על כך שתלמיד מציע סכום נקודות מסוים מסך כללי המוקצב לו (שונה מתלמיד לתלמיד ומתבסס על ותק, התקדמות בקורסים וציונים) וזאת בכדי להבטיח את מקומו  בקורס או סמינר אותם הוא מעוניין ללמוד במהלך שנת הלימודים הקרובה לפי העדפותיו .

לדוגמא – תלמיד אשר מעוניין בקורס ספציפי על פני הקורסים האחרים המוצעים יקנה לבחירה שלו בקורס הנ"ל  יותר נקודות מאשר לקורס אחר. ככל שכמות הניקוד אותה הקציב התלמיד עולה כך עולים סיכויי ההרשמה לאותה מסגרת בה הוא חפץ.

 

הרישום ללימודים הינו שנתי על פני 2 סמסטרים.

 

לפני ההרשמה

 

גישה למערכת הרישום, בין אם היא תיעשה במעבדת המחשבים או מחוץ לאונ', תתאפשר אך ורק לתלמיד אשר שילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים הנוכחית. חובה זו חלה גם על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם כלשהו (כולל האוניברסיטה) ועל הזכאים לפרס לימודים.

 

תנאי הכרחי לרישום לקורסים הוא תשלום  שובר מס' 1 ע"ח שכר לימוד.

 

יש לשלם את המקדמה ע"ח שכר הלימוד שבוע לפני היום הראשון לרישום כדי לוודא קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר)

 

רישום לקורסי בחירה בשיטת "המכרז" (בידינג)

 

להלן מפורטים העקרונות והכללים שלפיהם יפעל הסטודנט בעת הרשמה לקורסי הבחירה בתכנית.

 

עקרונות כללים

 

 • המכרז הוא שנתי – על הסטודנט לבנות באמצעותו את תכנית לימודיו כך שישלים את כל חובותיו לאותה שנה.
 • המכרז הוא שוויוני – לכל הסטודנטים תנאים שווים להתקבל לכל קורס בחירה המוצע באותה שנה.
 • המכרז מוגבל בזמן – על הסטודנט לעמוד בלוחות הזמנים של המכרז. אי- עמידה בזמנים שנקבעו יגרום לשיבוץ הסטודנט בקורסים שנותרו פתוחים לשיבוץ.

 

למכרז שני סבבים:

 

הסבב הראשון יתקיים החל מיום ראשון 11.9.16 משעה 11:00 ועד יום שלישי 13.9.16 בשעה 10:00

הסבב השני יתקיים החל מיום ראשון 25.9.16 משעה 11:00 ועד יום שלישי 27.9.16 בשעה 10:00

 

המכרז

 

מספר התלמידים אשר ישובצו לקורס מסוים יוגבל על-פי מכסת המקומות שנקבעה לקורס זה. בקשות השיבוץ של כל התלמידים שהשתתפו ב"מכרז" בריצה נתונה ידורגו על-פי גובה הניקוד והשיבוץ ייעשה מהניקוד הגבוה ביותר לניקוד הנמוך ביותר. יועדפו בשיבוץ התלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עבור הרישום לאותו קורס. במקרים בהם הקצה יותר מתלמיד אחד ניקוד הזהה לניקוד הסגירה בקורס מסוים תופעל נוסחה שתקבע באופן אקראי את המתקבל לקורס.

 

הרישום לקורסים (ביצוע "המכרז") אינו מתחשב במועד הקלדת הנתונים. ה"מכרז" מתבצע לאחר שכל תלמידים הקלידו את בקשותיהם ומועד הרישום תם. עיקרון "כל הקודם זוכה" אינו תופס לעניין זה.

 

תלמיד יוכל להירשם מכל מחשב שיש לו חיבור למערכת האינטרנט או להגיע למעבדת המחשבים באונ' ולהזין את בקשותיו בזמן הנוח לו במסגרת הימים והמועדים שנקבעו.

 

תלמיד יתקבל לקורס או סמינר רק אם עמד בדרישות הקדם שלו.

 

הפתיחה של חלק מהקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס בו מספר הנרשמים קטן מהמינימום הנדרש, יכולה להיעשות לקראת כל סבב.

 

היצע הקורסים

 

היצע הקורסים המופיע במערכת הבידינג הינו זהה למערכת השעות והקורסים כפי שפורסמו באתר בית הספר ללימודי הסביבה

 

קורסים/סמינרים אשר אינם מופיעים בבידינג

הקורסים/סמינרים  אשר אינם מופיעים במערכת הבידינג הינם קורסי בחירה מטעם פקולטות אחרות או חוגים אחרים שהרשמתם תלויה בהקצאת מקומות מטעם אותו חוג/פקולטה לתלמידים חיצוניים.

ההרשמה לקורסים הללו תתבצע דרך מזכירות ביה"ס וזאת בהתאם להקצאות שיינתנו ועל בסיס מקום פנוי.

 

הקצאת נקודות

 

שיטת הקצאת הנקודות היא בהתאם להתקדמותו של התלמיד בלימודים ולרמת הישגיו.

לסוג מסגרת הלימודים של התלמיד תהיה השפעה מכרעת, ראשית לתלמידים מן המניין עפ"י השלמת שעות ואח"כ לתלמידי צבירה.

 

חישוב סך הנקודות העומדות לזכותו של כל סטודנט ייעשה כדלקמן:

 

תלמידים חדשים = 150 נקודות

כל תלמיד חדש יחל את תהליך הבחירה ע"פ מספר נקודות קבוע וזהה לשאר תלמידי שנה א'.

 

תלמידים ממשיכים = עפ"י הנוסחה:

150 + 1.5 x (סה"כ ש"ס) 2 + תמריץ עבור הישגים בלימודים

מס' הסמסטרים בהם למד התלמיד                    

 

תלמיד אשר לו זאת השנה השנייה בלימודיו יחל את הבידינג עם ניקוד של 150 ואליו יתווספו 2 פרמטרים:

 1. השעות הסימסטריאליות אותם צבר בלימודיו בחזקת 2 בכפולה של 1.5 ולחלק במספר הסמסטרים בהם למד התלמיד. כלומר – ככל שמספר השעות שצבר התלמיד בלימודיו גדול יותר ומספר הסמסטרים בהם הוא צבר את אותם שעות קטן יותר – מעלה את ניקודו משמעותית.
 2. תמריץ עבור הישגים בלימודים – על כל ציון סופי בקורס אשר הינו מעל 85 יתווסף הפרש הניקוד מעבר לציון הנ"ל אל תמריץ מיוחד. לדוגמא : תלמיד אשר קיבל בקורס מסוים ציון 95 יתווספו לו עוד 10 נקודות לחישוב הכללי. ככל שציוני התלמיד גבוהים יותר כך ניקודו עולה .

 

כללי הקצאת הנקודות לקורסים

 

באמצעות הנקודות שהועמדו לרשותו רשאי כל סטודנט להקצות נקודות לכל קורס העומד לבחירה שבו הוא מעוניין להשתתף:

ההקצאה המינימאלית לכל קורס הינה 5 נקודות.

 

אין להקצות נקודות לקורסים שמועד הוראתם חופף.

 

ניקוד מינימלי לקורס

 

מתי בכל זאת ניתן  להקצות "0" נקודות?

 

 1. כאשר מכסת התלמידים בקורס איננה מוגבלת. למשל בקורסי חובה (למעט הקורס שיטות מחקר).
 2. כאשר בקורס מבוקש יש מספר קבוצות חלופיות, יש להקצות 5 נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה. אין צורך להקצות ניקוד לשאר הקבוצות החלופיות אליהן ביקש התלמיד להירשם.
 3. כאשר משמעות ההקצאה הנ"ל הינה "הצהרת כוונות" של התלמיד כי הקורס הינו חלופה בלבד לקורס שיידחה. במילים אחרות: קורס עם 0 נקודות שלא יועברו אליו נקודות לא יטופל, מתוך הנחה שקורס אחר בעדיפות גבוהה כבר נרשם.
 4. מגבלת מקומות - לכל קורס/קבוצה בקורס קיימת מגבלת מקומות המתחייבת מאילוצי המערכת והצורך לאזן את מספרי התלמידים בקבוצות הלימוד השונות. את מגבלת המקומות ניתן לראות על גבי מסך הזנת הנתונים

 

שיטת העברת הנקודות

 

נקודות שהתלמיד הקצה לקבוצה אליה לא התקבל, ייזקפו לזכותו לצורך דיון בבקשותיו הבאות.

תלמיד יהיה רשאי לבחור את דרך העברת הנקודות באחת משתי הדרכים האלה:

 • העברה אוטומטית: העברת הנקודות לקורס הבא בתור על-פי גובה הניקוד.
 • העברה לפי בחירה: התלמיד עצמו יקבע לאיזה קורס להעביר את הנקודות אם לא התקבל לקורס מסוים. אם בחר התלמיד בחלופה זו יהיה עליו להזין את מספר הבקשה אליה יועברו הנקודות.

 

לתשומת לב:

הנקודות שהועברו מקורס שנדחה לקורס אחר הן אלה שיתמודדו במכרז על הקורס השני אותו בחר התלמיד, ולא יתווספו לסך הנקודות שכבר הקצה התלמיד לקורס זה.

לא תתאפשר העברת נקודות מקורס בעל ניקוד נמוך לקורס בעל ניקוד גבוה יותר.

 

שיבוץ התלמידים לקורסים יתבצע בשני שלבים (שתי ריצות מחשב)

 

ריצה ראשונה

הריצה הראשונה תתקיים לפני תחילת הסמסטר והיא מיועדת לכל תלמידי התואר השני בתכנית ללא תזה (תלמידים פעילים, תלמידים חדשים)

 

ריצה שנייה ("מקצה שיפורים")

הריצה השנייה תתקיים מספר ימים לאחר תום הריצה הראשונה; אף היא לפני תחילת הסמסטר. בריצה השנייה יורשו התלמידים להירשם לקורסים על בסיס מקום פנוי ובכפוף למגבלות הרישום הרגילות. כמו כן ניתן לבטל רישום לקורס/ים.

 

שימו לב:

לריצה השנייה אין יכולת לפגוע בשיבוצים שנעשו בריצה הראשונה  פרט למקרים האלו :

 1. ​קיבל התלמיד בריצה המאוחרת יותר, קבוצת קורס שונה מזו שקיבל בריצה המוקדמת.
 2. קיבל התלמיד בריצה המאוחרת יותר, קורס המתקיים בשעות חופפות לקורס שכבר קיבל בריצה המוקדמת.

 

סיבות אפשריות לאי-קבלה לקורס:

 1. הקורס מלא - התלמיד לא הקצה די נקודות.
 2. התלמיד שובץ כבר לקבוצה אחרת מאותו קורס - כלומר, התקבל לקבוצה אחרת אותה העדיף יותר.
 3. התלמיד שובץ כבר בקבוצה אחרת של קורס כלשהו, אשר מתקיים באותן שעות בהן מתקיימת קבוצה אליה לא התקבל.
 4. התלמיד אינו עומד בדרישות הקדם של אותו קורס

 

לתשומת לב:

לא יתאפשר שיבוץ לשני קורסים החופפים בשעות הלימוד – במקרה כזה הקורס בעל הנקודות הרבות יותר יועדף, ואילו הנקודות שהקצה התלמיד לקורס השני יועברו להקצאה לקורס הבא אחריו בסדר העדיפות של התלמיד.

 

ביטולי קורסים

 

איך מבטלים קורס?

 

בתקופה שבין סיום הריצה הראשונה לבין תחילת הריצה השנייה יורשה תלמיד לבטל קורס/ים אליהם התקבל כבר, תוך שהוא מזדכה במספר הנקודות של הקורס שבוטל, אשר יתווספו לסך הנקודות העומד לרשותו. הביטול ייעשה ישירות למערכת הרישום.

על התלמיד חלה החובה לוודא שבקשתו התקבלה ונקלטה במערכת.

 

רישום לקורסים סגורים

 

כאמור, גם במהלך הריצה השנייה ניתן לבטל רישום לקורסים ואף לנסות ולהירשם לקורסים בהם נותרו מקומות פנויים. כמו כן, ניתן להזין בקשות רישום לקורסים סגורים בהנחה שיתכן שיתפנו בהם מקומות.

 

שינויים בהרשמה לקורסים

 

יתבצעו כחלק משבוע השינויים של אוניברסיטת תל אביב בהתאם להקצאות שנשארו ועל בסיס מקום פנוי בלבד

 

הפעלת מערכת הזנת הנתונים

 1. נתונים אישיים - על התלמיד בבואו להירשם להזדהות באמצעות תעודת הזהות שלו + סיסמה אישית.
 2. הזנת הבקשות לרישום - בשלב הזנת הבקשות יתבקש התלמיד להקליד את הפרטים האלה:
 • מסגרת - לצרכי רישום על התלמיד לבחור מבין רשימת המסגרות את המסגרת רלוונטית לו, על-פי הקורס ותכנית לימודיו.
 • הקורס/הקבוצה המועדפת - על התלמיד לבחור את הקורס/הקבוצה המועדפת מתוך רשימת הקורסים המופיעה על צג המחשב או לחילופין להקיש את מספר הקורס/הקבוצה המבוקשת.
 • הניקוד - כמה נקודות מעוניין התלמיד להקצות לקבוצה המועדפת?
 • חשוב להדגיש: תלמיד יוכל להתקבל לקורס/קבוצה רק אם הקליד את מספר הקורס/הקבוצה אליו הוא מבקש להירשם.
 • העברת הנקודות - התלמיד יתבקש לציין באיזה אופן הוא מעוניין להעביר את הנקודות שהצטברו לזכותו בקורסים בהם לא התקבל.
 1. סיום הקלדת הנתונים - לאחר סיום הקלדת הנתונים תנפיק המערכת אישור הקלדה לתלמיד. הנ"ל אינו מהווה אישור על תוצאות השיבוץ הסופי. ניתן בכל שלב, במסגרת המועדים שהוקצו לכך, לשנות את הרישום. עבור כל שינוי יונפק אישור נוסף. רק האישור האחרון תקף, ויזכה להתייחסות במקרה של צורך בבירורים.
 2. פרסום התוצאות - תוצאות הרישום יתפרסמו באתר האינטרנט, לרבות פירוט לגבי דחיית רישום והסיבות לדחייה.  בנוסף לכך: יפורסמו באתר האינטרנט נתונים סטטיסטיים הנוגעים לתוצאות הריצה הזו (סף סגירה של קורס, כמה תלמידים ביקשו להתקבל, כמה התקבלו בפועל וכו') וכן נתונים סטטיסטיים הנוגעים לריצות קודמות.

 

לא יישלחו הודעות אישיות.

 

טיפול בבקשות חריגות

 

ככלל, אין ערעורים הנוגעים לקורסי בחירה.

 

לאחר פרסום התוצאות הסופיות, ראש התכנית יטפל בבקשות חריגות ובערעורים על תוצאות הרישום באופן מבוקר רק במקרים שבהן תוצאות הרישום מונעות מסטודנט לסיים את חובותיו בשנה נתונה.

הקריטריון לטיפול בבקשות החריגות יהיה, בין השאר, הפער בין ניקוד הסגירה של הקורס לבין הניקוד שהקצה התלמיד לקורס בריצה הראשונה.

לא יטופלו ערעורים הנוגעים לקורסי בחירה.

הערעורים יוגשו למזכירות הסטודנטים בכתב או באי-מייל עד למועד שייקבע ויפורסם סמוך לפתיחת הרישום.

 

הערות והמלצות

 

 • שיטת המכרז מטילה על התלמיד את האחריות לבדיקת מצבו האקדמי. על התלמיד לקרוא בעיון את ההנחיות הרלוונטיות לתהליך המכרז ולברר את כל הטעון בירור לפני תחילת המכרז.
 • יש לשים לב לכל הדרישות וההנחיות ולהכין העדפות והקצאות על בסיס שיקול דעת רחב.
 • על התלמיד לוודא שמילא את הטופס בהתאם לכל תנאי המכרז. טופס שהוגש יטופל מתוך הנחה שהתלמיד הבין את כל "כללי המשחק".
 • רישום לקורס המותנה בקבלת ציון שטרם פורסם יהיה רישום על תנאי.
 • בקורסים בהם כרוכה השתתפות גם באישור המורה, אין בתוצאות המכרז בכדי לאשר סופית את השתתפות התלמיד בקורס. אישור סופי יינתן כאמור לאחר ביצוע המיון הנוסף.
 • קבלה לקורס על-פי העקרונות שפורטו לעיל איננה מהווה התחייבות הפקולטה להשתתפות התלמיד בקורס, אם איננו עומד בדרישותיו.
 • מומלץ לתלמידי שנה ראשונה לתת עדיפות ללימודי ההשלמה וקורסי החובה .

 

בשלבי הרישום הראשונים אין המערכת בודקת תנאים, דרישות קדם וכו' ובדיקתם תיערך בשלבים מאוחרים יותר. כתוצאה מבדיקה זו יוכנסו, במידת הצורך, שינוים בתכנית הלימוד (כגון ביטול קורס שלא מולאו לגביו הדרישות המוקדמותבכל עת במהלך הסמסטר).
 

מזכירות ביה"ס עומדת לרשות התלמידים בסיוע ברישום בשעות פעילות המשרד.

 

ב ה צ ל ח ה!
  

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive