תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה

תלמיד שיחל לימודיו בתכנית התואר השני בשנה"ל תשע"ה יהיה חייב בהרכב שעות הלימודים (36) עפ"י העקרונות שלהלן:

15 ש"ס    קורסי חובה
13 - 15 ש"ס    קורסי  בחירה
6 - 8  ש"ס      סמינריונים
בנוסף יידרשו התלמידים לעד 6 ש"ס שיעורי השלמה (סעיף ד')
 
פירוט והסברים:
 
א. קורסי חובה של התכנית (15 ש"ס)
 
חובה כללית (3 ש"ס):
 
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמסטר ש"ס 
0910.4000.01 סמינר מחלקתי מורים שונים שנתי 1
0910.4004.01 שיטות מחקר ד"ר שמעון פרידקין א' או ב' 2
  
בנוסף יש לבחור 6 מתוך 7 הקורסים הבאים (12 ש"ס):
 
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמסטר ש"ס 
0910.4012.01 מבוא למדיניות סביבה ד"ר דורית קרת א' 2
0910.4040.01 מושגי יסוד בכלכלת סביבה ד"ר בועז ברק א' 2
0910.4200.01 סביבה ובריאות ציבור

פרופ' נדב דוידוביץ

ד"ר מיה נגב

א' 2
0910.4050.01 זיהום ושיקום מקווי מים פרופ' אביטל גזית ב' 2
0691.4899.01 תיאוריות מתקדמות בתכנון1 ד"ר טלי חתוקה   2
0910.4002.01 מבוא לקיימות עירונית ד"ר אורלי רונן א' 2
0910.1000.01 דיני איכות סביבה שופט דניאל פיש ב' 2
 1 דרישת קדם: קורס "יסודות התכנון העירוני"
 
ב. קורסי בחירה ( 13-15 ש"ס)
 
התלמידים ישתתפו בקורסי בחירה מתוך רשימת קורסי תואר שני הנמצאים במערכת השעות, יש לשים לב שלחלק מהקורסים יש דרישת קדם.
בנוסף ניתן להגיש בקשה מיוחדת להשתתף בקורס שאינו נמצא ברשימה ובלבד שמדובר בקורס תואר שני שעוסק בנושא סביבתי. (את הבקשה יש להגיש לועדת ההוראה באמצעות מזכירת התכנית, יש לצרף סילבוס מלא).
 
ג. סמינריונים ( 6-8 ש"ס)
 
התלמידים ישתתפו בשני סמינריונים מתוך רשימת הסמינריונים הנמצאים במערכת השעות, יש לשים לב שלחלק מהסמינריונים יש דרישת קדם.
 
ד. השלמת חובות תואר ראשון (6 ש"ס)
 
תלמידים שלא למדו במסגרת התואר הראשון את הקורסים הבאים נדרשים לבחור שלושה קורסים מתוך הרשימה (תלמידים שלמדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים הנ"ל יכולים להגיש בקשה לפטור)
 
מספר הקורס שם הקורס שם המורה סמ' ש"ס
0910.1100.01 מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר דניאל מישורי א' 2
0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי ב' 2
0910.1500.01 פרקים במבוא לאקלוגיה ד"ר איילת שוסטר א' 2
0691.2527.01 יסודות התכנון העירוני ד"ר טלי חתוקה   2
0691.2521.01 תכנון מרחבי בישראל פרופ' טובי פנסטר   2
 
 
 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive