סדרי בחינות והגשת עבודות

נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה:
תלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים. תלמיד, שנעדר משיעור המחייב נוכחות והשתתפות פעילה או שלא השתתף באופן פעיל, רשאי המורה להודיע למזכירות כי יש למחוק את שמו מרשימת המשתתפים, והוא לא יוכל לגשת לבחינת הסיום / להגיש עבודה מסכמת. 

 

מורה יציין בסילבוס, אותו ימסור לתלמידים עם תחילת הקורס, מה יהיו הדרישות והמטלות בקורס ומהו הבסיס להערכת הציון הסופי (מרכיבים ושקלול).

 

תלמיד חייב למלא את כל החובות המוטלות עליו במשך הקורס במועד הנקבע ע"י המורה (הגשת תרגילים ועבודות, ודרישות נוספות המוטלות ע"י המרצה). תלמיד, אשר לא יעמוד בכל דרישות הקורס, ידווח לו ציון "לא זכאי להיבחן" (240). ציון זה אינו ניתן לתיקון. תלמיד החוזר על קורס חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא אם כן שוחרר מחובה זו ע"י מורה הקורס. 

 

זכאות תלמידים להיבחן:

כלל נערכות בחינות בתום כל קורס – בסוף הסמסטר או בסוף שנת הלימודים. יורשו להשתתף בבחינות אלה רק תלמידים אשר עמדו בדרישות אקדמיות של הקורס ושילמו את שכר הלימוד בהתאם להתחייבותם ובכפוף לתקנות שכר הלימוד של האוניברסיטה. תלמידים שיש ספק לגבי זכאותם להיבחן, יחתמו על הצהרה כי ידוע להם שבמידה ויתברר שלא היו זכאים להיבחן, תתבטל הבחינה ולא תיבדק. ההצהרה לגבי הזכאות להיבחן אינה כרוכה בתשלום.

 

תלמיד לתואר ראשון, זכאי להבחן בכל בחינה מסכמת, באותה שנה שבה למד הוא את הקורס, בשני מועדים אותם קבעה האוניברסיטה.

 

מועדי הבחינות (יום ושעה) מתפרסמים באתר האינטרנט של ביה"ס ללימודי הסביבה בתחילת כל שנת לימודים. ייתכנו שינויים בלוח הבחינות, יש לעקוב אחר לוח הבחינות באתר ביה"ס. לא יישלחו הודעות אישיות על שינויים במועדי הבחינות ובמועדי הגשת העבודות.

 

הוראות לנבחן:

ככלל, בחינות ביה"ס ללימודי הסביבה מתקיימות בבניין הקפסולה. חדרי הבחינה מתפרסמים ביום הבחינה בלבד על גבי המסכים בכניסה לבניין.

 

כל התלמידים הלומדים באותו קורס ובאותה שנת לימודים ייבחנו באופן שווה (מבחן בכתב בכיתה או מבחן בית, למעט תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ואישורים מתאימים).

 

על הנבחן להיכנס לחדר הבחינה 10 דקות לפני מועד תחילתה. בעת כניסתו לבחינה יציג הנבחן בפני המשגיח כרטיס נבחן ותעודה מזהה (פטורים מהצגת כרטיס נבחן מי ששילמו את מלוא שכר הלימוד במועד, וקבלו כרטיס נבחן עליו רשום "לא לתשלום". תלמידים אלה מופיעים ברשימת הנבחנים כ"לא חייבים שכ"ל" ).

 

תלמיד שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה נחשב כאילו נבחן במועד זה. אם אינו מעוניין לענות על שאלות הבחינה, יישאר בכיתה חצי שעה לפחות מתחילת הבחינה, ימלא את פרטיו האישיים על גבי מחברת הבחינה ויחזיר אותה ואת הטופס למשגיחים. בחינה זאת נחשבת כבחינה לכל דבר, בציון "01".

 

במהלך הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או סמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על ידי המורה. כמו כן חל על הנבחנים איסור להצטייד באמצעי תקשורת לסוגיהם, במחשבונים אלקטרוניים, במילון אלקטרוני ובמחשבים ניידים, אלא אם כן אושרו לתלמיד התאמות לימודיות המתירות שימוש במחשב (איסור זה חל גם בבחינות שבהן מורשים הנבחנים להשתמש בחומר כתוב).

 

משך הבחינה ייקבע ע"י מורה הקורס. במקרים מיוחדים רשאי מורה הקורס במהלך הבחינה לאשר הארכתה.
 

על הנבחן להישמע להוראות הניתנות על ידי המשגיחים בתוקף תפקידם. בתום הבחינה יחזיר הנבחן את מחברת הבחינה, יחד עם טופס הבחינה, ויקבל את כרטיס הנבחן שלו.

 

הסדר בחינות מיוחד לתלמידים עם לקויות למידה:

תלמידים עם לקויות למידה זכאים להתאמות מסוימות עקב הלקות שלהם, על-מנת לתת להם הזדמנות שווה להצליח בבחינות. הזכאות להתאמות מבוססת על חוות הדעת הניתנת ע"י המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי, (של דקאנט הסטודנטים) ובאישור ועדת ההוראה היחידתית של התלמיד. תלמיד שזכאי להתאמות בבחינות, עליו להציג את האישור המתאים שקיבל ממזכירות היחידה אליה הוא שייך, בפני מזכירות ביה"ס ללימודי הסביבה עד שבוע לפני מועד הבחינה, כדי להסדיר את ההתאמות. התלמיד יגיע לבחינה עם האישור המתאים ממזכירות ביה"ס, ויציגו בפני המשגיחים לפני תחילת הבחינה. 

 

הארכה בבחינה לסטודנטים עולים חדשים:

סטודנטים עולים חדשים שהגיעו לישראל במשך חמש השנים שקדמו לבחינה, זכאים להארכה של 30 דקות בכל בחינה הנערכת בשפה העברית. על התלמיד להגיע לבחינה עם האישור המתאים, ולהציגו בפני המשגיחים לפני תחילת הבחינה.

 

מועד או הסדר בחינות מיוחד:

ככלל, ביה"ס ללימודי הסביבה אינו מקיים בחינות במועד מיוחד.

 

תלמיד שנכשל בבחינה במועד א' יוכל להיבחן במועד ב'. אם ייכשל התלמיד בבחינה במועד ב' או נבצר ממנו להתייצב לבחינה במועד ב', לא יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד גם אם לא ניגש לבחינה במועד א'.

 

תלמיד אשר נעדר מבחינה במועד א' או ב' עקב שירות מילואים זכאי להיבחן במועד מיוחד, על פי הכללים שקבעה האוניברסיטה, המפורטים בנוהל "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של האוניברסיטה" ובכפוף להמצאת אישורים מתאימים (הוראה מס' 12-008).

 

סטודנטית שילדה ואשר נעדרה מבחינות שהתקיימו במשך שלושה שבועות מיום הלידה זכאית להיבחן במועד מיוחד.

 

תלמיד אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת) נפטר חו"ח, ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה, זכאי להיבחן במועד מיוחד.

 

לא יאושרו מועדים מיוחדים בגלל מועדים חופפים של בחינות בקורסים שונים. על התלמידים להביא תקנה זו בחשבון בעת רישומם לקורסים.

 

בקשה להיבחן במועד מיוחד יש להפנות למזכירות ביה"ס עד שלושה שבועות מתאריך פרסום ציוני מועד ב'. ועדת ההוראה של ביה"ס רשאית לאשר לתלמידים להיבחן במועד מיוחד, על פי שיקול דעתה ובמקרים חריגים ביותר, כאשר לא יכול היה התלמיד לגשת לשני המועדים (א' ו-ב'), וכאשר נערכת ממילא בחינה במועד זה.
 
ציוני בחינות ועבודות:
על מורה הקורס להחזיר ציוני בחינות ועבודות לא יאוחר משלושה שבועות ממועד הבחינה, או מהמועד הסופי להגשת העבודה (במקרים מיוחדים יכול המורה לקבל הארכה לבדיקת עבודות ע"י ראש ביה"ס).
 
את הציונים ניתן לבדוק באתר האינטרנט של האוניברסיטה (מידע אישי לתלמיד), או במענה הקולי בטלפון 03-6428555.

שיפור ציון חיובי:

תלמיד לתואר ראשון, זכאי להבחן בכל בחינה מסכמת, באותה שנה/סמסטר בהם למד את הקורס, בשני מועדים אותם קבעה האוניברסיטה. התלמיד רשאי לגשת למועד ב' של אותה בחינה מסכמת, גם אם לא נכשל במועד א' של בחינה זו, ומבקש לתקן ציון. תלמיד המעוניין לגשת למועד ב' לצורך שיפור ציון, עליו להירשם במזכירות ביה"ס ללימודי הסביבה לפני קיום הבחינה. לא ניתן לשפר ציון בחינה ע"י הגשת עבודה.

 

כציון סופי ייחשב הציון בבחינה האחרונה שבה נבחן התלמיד. 
 
לא ניתן לתקן ציונים לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. 

ערעור על ציון:

תלמיד זכאי לערער על ציון בחינה בתוך 14 ימים מתאריך פרסום הציון. הערעור יוגש בכתב למזכירות ביה"ס ללימודי הסביבה. ניתן לערער רק על הציון הסופי שפורסם באופן רשמי על ידי מזכירות ביה"ס.הציון שייקבע לאחר הדיון בערעור הוא הציון הסופי. תלמיד המגיש ערעור צריך לקחת בחשבון שלאחר בדיקה חוזרת הציון עלול גם לרדת, ובמקרה כזה הציון האחרון יהיה הקובע.
 
עיון במחברת הבחינה:
תלמיד רשאי לעיין במחברת הבחינה שלו בתוך 14 ימים מיום פרסום הציון. ביה"ס אינו מבצע סריקת מחברות בחינה. תלמיד המעוניין לעיין במחברת הבחינה שלו, רשאי להגיע למזכירות ביה"ס בתיאום מראש.

 

מחברות הבחינה יישמרו בביה"ס במשך סמסטר אחד ממועד הבחינה, ולאחר מכן הן מושמדות
 
עבודה בסיום קורס:
בסיומם של קורסים מסוימים יידרשו התלמידים להגיש עבודה במקום בחינה, על פי שיקול הדעת של המורה. הדבר יצוין מראש בלוח הבחינות שיתפרסם באתר ביה"ס ללימודי הסביבה וכן בסילבוס הקורס.

 

ככלל, לא ניתן להגיש עבודת גמר בקורסים בקבוצות. העבודה תוגש בכתב יד קריא, מודפסת או באמצעות מחשב, למזכירות ביה"ס ללימודי הסביבה או ישירות למורה הקורס בדואר אלקטרוני, עם העתק למזכירות ביה"ס.

 

בקורס שבו מטלת הסיום היא עבודה, המועד האחרון לסיום החובות בקורס הוא המועד שנקבע להגשת העבודה. בקורס כזה אין מועד ב'. לא ניתן לשפר ציון של עבודת גמר בקורס באמצעות תיקון העבודה. לתלמיד שלא יגיש את העבודה במועד ידווח ציון "לא מילא חובות הקורס" (230).
 
תלמיד שלא יכול להגיש את העבודה במועדים שנקבעו יפנה בכתב בצירוף אישורים מתאימים למזכירות ביה"ס. מקרים העונים על הקריטריונים האוניברסיטאיים למתן דחייה (מילואים, לידה, מחלה, מוות חו"ח), יקבלו אישור בהתאם. במקרים השונים מהקריטריונים האוניברסיטאיים תועבר הבקשה בצירוף כל המסמכים לדיון בוועדת הוראה.
את עבודות הגמר בקורסים ניתן לאסוף ממזכירות ביה"ס לאחר פרסום הציונים (אלא אם נקבע אחרת). העבודות יישמרו במזכירות ביה"ס עד סוף הסמסטר שלאחר מועד פרסום הציון, ולאחר מכן הן יושמדו.
 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>