הדוח הלאומי לעירוניות 2016

משרד הבינוי והשיכון פרסם את הדוח הלאומי על מצב הערים בישראל אשר הוגש לארגון UN-HABITAT של האו"ם. הדוח סוקר את המגמות והתמורות בעירוניות בישראל בין השנים 1996-2016 ומייצר תמונת מצב לעירוניות בישראל, בהתאם למסגרת המוצעת על ידי UN-HABITAT. הדוח נערך על ידי ד"ר אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות ולקיימות עירונית.

בחודש מרץ הגיש משרד הבינוי והשיכון את הדוח הלאומי על מצב הערים בישראל לארגון הביטאט (UN-HABITAT) של האו"ם. הדוח סוקר את המגמות ואת התמורות שחלו בעירוניות בישראל בשנים 1996–2016 ומייצר תמונת מצב של העירוניות בישראל. הדוח מתבסס על נתונים עדכניים, ממפה ומזהה את האתגרים המרכזיים בהשוואה למצב הקיים, מציין הצלחות ישראליות בתחומים המפורטים בו, וכן מציג סדרת מדדים, על פי דרישת האו"ם.

 

הדוח בנוי על פי המסגרת המוגדרת על ידי האו"ם הכוללת שישה פרקים נושאיים, תתי פרקים ופרק מדדים. הנחיות הכתיבה והדיווח לוו בשאלות מנחות שמאפיינות את הסוגיות הרלוונטיות לכל פרק והדגשים כפי שהם נתפסים על ידי UN-HABITAT: אנשים בעיר (דמוגרפיה), קרקע ותכנון עירוני, סביבה ועיור, משילות וחקיקה, כלכלה עירונית, דיור ושירותים בסיסיים. בכל פרק מוצג סיכום של התמורות והתובנות המרכזיות בעשרים השנים האחרונות וכן מוצגים האתגרים לשנים הבאות.

 

מהדוח עולים כמה סיפורי ההצלחה של ישראל ביחס לעולם. אלו כוללים, בין היתר, את התכנית הכוללנית של ישראל לטיפול ואספקת מים לערים, זיהוי הכוח הגלום בשווקים והחזרתם למרכזי הערים, אוכלוסיית הצעירים אשר הפכה לגורם משפיע ומתערב במדיניות מקומית ובעיצוב הפיתוח והחיים העירוניים (גרעיני צעירים, כפרי סטודנטים, קיבוצים עירוניים, מרכזי צעירים חדשניים וכניסה של צעירים לפוליטיקה המקומית), וכן פריחה של יזמות בנושאים מקומיים ברחבי המדינה כאשר תושבים מצליחים לשנות את סביבת החיים שלהם בהתארגנויות קהילתיות ומעורבות אזרחית (גינות קהילתיות, מטבחים קהילתיים, מרכזי קיימות מקומיים, ועדות איכות סביבה ועשרות ארגונים סביבתיים וחברתיים). לעומת זאת, יש כמה נושאים שהדוח מצביע על צורך בהמשך עבודה שצריכה להיעשות לגביהם, בין אם ברמה הלאומית, בין אם ברמה העירונית ובין אם בשילוב של שתי הרמות. בחלק מנושאים כבר החלה עבודה או שמתוכננות תכניות לשיפור, ובחלק מהנושאים הדרך לפתרון טרם החלה. בין נושאים אלה ניתן למצוא אתגרים מתמשכים בשמירה על שטחים פתוחים (מתח גובר בין פיתוח לשימור), הנושאים הסביבתיים וגיבוש חוסן אקלימי

לקריאת הדוח:  הדוח הלאומי לעירוניות 2016

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive